วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555


งานวิจัยในชั้นเรียน (วิจัยแผ่นเดียว)
ผู้วิจัย ชื่อ นายวีรฤทธิ์ พรมตัน ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน ปีการศึกษา 2/2553
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สานักงานการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
งานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเสิร์ฟลูกมือบน ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
(วอลเล่ย์บอล) ด้วยวิธีการฝึกทาซ้าๆ ของนักเรียน ปวช.1 การโรงแรม
  
 ความเป็นมาของงานวิจัย
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (วอลเล่ย์บอล) เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองงานนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2553 นี้มีกลุ่มนักเรียน ปวช.1 การโรงแรม ที่ได้เรียน เกิดความสนุกสนาน เกิดผลที่ดีต่อร่างกายตนเอง และยังได้ร่วมกันปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาในด้านอารมณ์ สังคม ของตัวนักเรียนเอง ได้มีการฝึกซ้อมในทักษะต่างๆ ของกีฬาวอลเล่ย์บอลเป็นพื้นฐานในการนาไปเล่นในเกมการแข่งขันต่อไป ซึ่งจากการเรียนการสอนครั้งนี้ พบว่ามีนักเรียน ปวช.1 การโรงแรม จานวน 7 คน ที่ยังไม่มีทักษะการเสิร์ฟลูกมือบนในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (วอลเล่ย์บอล) เป็นสาเหตุทาให้ตนเองเรียนไม่ทันเพื่อนในกลุ่มตนเอง จากสาเหตุตรงนี้ข้าพเจ้าได้ทาการซักถามโดยการสนทนากับตัวนักเรียน 7 คน พบว่ามีอยู่ 4 สาเหตุใหญ่ๆ คือ
1. ไม่มีความถนัดในการเล่นวอลเล่ย์บอล
2. ไม่เคยได้ฝึกซ้อมอย่างถูกวิธีการตามหลักวิชาวอลเล่ย์บอล
3. ไม่มีพื้นฐานการเสิร์ฟลูกมือบนในกีฬาวอลเล่ย์บอล
4. ไม่เคยฝึกซ้อมตามแบบฝึกที่ถูกต้อง
นั้นหมายถึงสาเหตุหลักใหญ่ของตัวนักเรียนที่พบว่าไม่สามารถเสิร์ฟลูกมือบนในกีฬาวอลเล่ย์บอลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลไปยังการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาระดับพื้นฐานและต้องนาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการค้นพบปัญหาในเรื่องของรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (วอลเล่ย์บอล) เกิดการพัฒนาด้านพลศึกษาได้อย่างถูกต้องโดยใช้เครื่องมืองานวิจัยในชั้นเรียน

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
1. เพื่อแก้ปัญหาทักษะการเสิร์ฟลูกมือบน ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (วอลเล่ย์บอล) ด้วยวิธีการฝึกทาซ้าๆ ของนักเรียน ปวช.1 การโรงแรม
วิจัยในชั้นเรียน : แผนกวิชาวิชาสามัญสัมพันธ์
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

   วิธีดาเนินงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กุล่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ปวช.1 การโรงแรม จานวน 7 คน ที่ไม่สามารถทาการเสิร์ฟลูกมือบนในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (วอลเล่ย์บอล)

เครื่องมือในงานวิจัย
1. ตารางโปรแกรมสาหรับฝึกปฏิบัติในการฝึกหัดของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2. แบบบันทึกสารวจในการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งของการเรียนการสอนซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์วัดค่าความก้าวหน้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

การรวบรวมข้อมูล
1. สารวจจานวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในช่วงที่มีการเรียนการสอนโดยตรง
2. ผู้วิจัยนากลุ่มตัวอย่างมาฝึกซ้อมในตารางฝึกซ้อมตามแบบฝึกหัดทางพลศึกษาในกีฬาวอลเล่ย์บอล
3. ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาในเรื่องการเสิร์ฟลูกมือบนของกลุ่มเป้าหมาย
4. นาผลที่ได้จากการใช้แบบทดสอบวัดความก้าวหน้ามาตรวจนับให้คะแนนในหลักเกณฑ์เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นักเรียนไปฝึกซ้อมในตารางการฝึกซ้อมและจะต้องฝึกซ้อมจานวน 5 ครั้งขึ้นไปจนไปทา การวัดค่าความก้าวหน้าในแบบวัดค่าความก้าวหน้า
2. เมื่อนักเรียนฝึกซ้อมในตารางฝึกซ้อมแล้วนักเรียนจะต้องมาทดสอบวัดค่าความก้าวหน้าในตารางวัดค่าความก้าวหน้าจะมีหลักเกณฑ์ผ่าน
3. นักเรียนต้องทาการทดสอบวัดความก้าวหน้า จานวนครั้งทั้งหมด 5 ครั้งเกณฑ์ในการผ่านจะต้องผ่านจานวนครั้งทั้งหมด 3 ครั้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามกาหนด
4. นาผลที่ได้จากการทดสอบค่าวัดความก้าวหน้าทุกครั้งมาประมวลผลเพื่อพิจารณาถึงการพัฒนาการของนักเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงครั้งสุดท้ายในการใช้แบบทดสอบวัดค่าความก้าวหน้าและมาพิจารณาว่าผลที่ได้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ได้หรือไม่ ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้
วิจัยในชั้นเรียน : แผนกวิชาวิชาสามัญสัมพันธ์
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ผลของการวิจัย
นักเรียน ปวช.1 การโรงแรม จานวน 17 คน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเสิร์ฟลูกมือบนในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (วอลเล่ย์บอล) มีจานวน 7 คน คือ
หลังทราบข้อมูลในเรื่องของตัวนักเรียนแล้วข้าพเจ้าได้ทาการฝึกซ้อมในตารางหลังเลิกเรียนและปฏิบัติซ้าๆ กันหลายๆ รอบผลการฝึกซ้อมตัวนักเรียน 7 คน มีการพัฒนาตามลาดับและเมื่อหลังการฝึกซ้อมแล้วนักเรียน 7 คน ได้เข้าทดสอบวัดค่าความก้าวหน้าผลที่ได้คือตัวนักเรียนทั้ง 7 คน มีการพัฒนาขึ้นตามลาดับได้ด้วยดี สามารถทาการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลด้วยมือบนได้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ